Preču katalogs

NOTEIKUMI

E-KOMERCIJAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Šie noteikumi regulē www.polap.lv/ecom e-komercijas platformas izmantošanas kārtību. Izmantojot šo platformu, Jūs apliecināt, ka piekrītat šiem noteikumiem.

E-komercijas sistēmu www.polap.lv/ecom var izmantot PIEGĀDĀTĀJA klienti, kuriem ar PIEGĀDĀTĀJU noslēgts Preču Piegādes līgums.

Šo noteikumu izpratnē ir sekojošas definīcijas:

PIEGĀDĀTĀJS – SIA “Poligrāfijas Apgāds” POLAP, Vienotais reģistrācijas numurs 40003165442, juridiskā adrese: Rīga, Lejupes iela 15, LV 1076;

PASŪTĪTĀJS – LR reģistrēta juridiska persona, kuras piekļuvi POLAP e-komercijas sistēmas lietošanai ir autorizējis PIEGĀDĀTĀJS.

PRECE – visas preces, ko var iegādāties, izmantojot e-komercijas platformu. PREČU tehniskie raksturojumi, daudzumi, cenas un cita informācija pieejama e-komercijas platformā jeb sazinoties ar PIEGĀDĀTĀJA pārstāvi. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PREČU atbilstību ražotāju garantētajiem nosacījumiem, kā arī ja nepieciešams, izsniedz ražotāja sertifikātus, garantijas, kā arī citus nepieciešamos kvalitātes apliecinājumus un pavaddokumentus.

PASŪTĪJUMS – PASŪTĪTĀJA PREČU iegādes pasūtījums, kas veikts izmantojot e-komercijas platformu;

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS – PIEGĀDĀTĀJA izdots dokuments, ko nosūta PASŪTĪTĀJAM un kurā ir apliecināta PASŪTĪTĀJA pasūtījuma saņemšana un nodošana izpildei.

PIEKĻUVE E-KOMERCIJAI UN LIETOTĀJA KONTS

Mēs darām visu, lai e-komercijas vietne būtu pieejama visu laiku un darbotos bez traucējumiem. Ņemot vērā iespējamo PASŪTĪTĀJA interneta pieslēgumu un tehniskā nodrošinājuma darbības iespējamos pārtraukumus, mēs nevaram pilnībā garantēt, ka e-komercijas platforma darbosies nepārtraukti. Gadījumos, kad tiek veikti tehniski uzlabojumi vietnes darbībā, mēs paturam tiesības uz laiku lietotājiem liegt piekļuvi mūsu pakalpojumiem un vietnei kopumā.

Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, PIEGĀDĀTĀJS izskata un veic PASŪTĪTĀJA lietotāja konta izveidošanu. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem vienpersoniski atteikt preču pārdošanu, atcelt pasūtījumus kā arī slēgt lietotāja kontu.

PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par sava konta informācijas konfidenciālu glabāšanu. Parole piekļuvei šai vietnei glabājama drošā vietā, kur citi attiecīgā datora lietotāji tiem nevar piekļūt. Lietotājs automātiski ir apstiprinājis visas darbības, kas tiek veiktas ar viņa konta starpniecību. Ja rodas aizdomas, ka lietotāja vārds un parole varētu būt zināmi citām personām, lietotājam nekavējoties jāinformē PIEGĀDĀTĀJA darbinieki.

PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJAM noteiktās Preču cenas ir konfidenciāla informācija un to izpaušana trešajām personām ir aizliegta. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neievēro šo punktu, tam ir pienākums atlīdzināt ar šo rīcību PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus.

PASŪTĪTĀJS atbild par savu datu precizitāti un izmaiņu gadījumā nekavējoties informē PIEGĀDĀTĀJA darbiniekus, lai varētu veikt attiecīgas izmaiņas piegādes adreses, uzņēmuma rekvizītu un citus datos.

Līdz ar www.polap.lv/ecom e-komercijas platformas izmantošanu, PASŪTĪTĀJS piekrīt, ka viņa dati tiek nodoti PIEGĀDĀTĀJAM kā datu pārzinim. PIEGĀDĀTĀJS veic šo datu apstrādi un glabāšanu saskaņā ar LR noteikto likumdošanu.

PREČU PASŪTĪŠANA www.polap.lv/ecom

Autorizējies PASŪTĪTĀJS sistēmā www.polap.lv/ecom veic savām vēlmēm atbilstošu preču pasūtījuma noformēšanu.

PIEGĀDĀTĀJS pēc pasūtījuma saņemšanas veic tā pārbaudi. Gadījumā, ja rodas kādi šķēršļi PASŪTĪJUMA apstiprināšanai, PIEGĀDĀTĀJS rakstiski vai mutiski sazinās ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi.

Pēc pasūtījuma pieņemšanas, PIEGĀDĀTĀJS elektroniski nosūta PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMU, kurā ir konkrētajā pasūtījumā noteiktais preču daudzums un cena. Pēc PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMĀ esošās informācijas pamata, tiek veidota Preču Pavadzīme Rēķins, kas tiek nodota PASŪTĪTĀJAM līdz ar PREČU nodošanu.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visas prečzīmes un cits intelektuālais īpašums, kā arī nemateriālās vērtības, kas attiecas uz PRECĒM, tostarp bez ierobežojuma visas tiesības uz patentiem, modeļiem un dizainu, prečzīmēm, un /vai jebkāda šo tiesību piemērošana, autortiesības, blakustiesības, personas tiesības uz savu attēlu, tiesības uz datubāzi, tirdzniecības zīmes un zinātība, kā arī visas līdzīgās tiesības (turpmāk intelektuālais īpašums), vienmēr paliek ražotāja īpašumā. PASŪTĪTĀJS piekrīt, ka var izmantot Intelektuālo īpašumu tikai turpmākai PREČU pārdošanai un reklāmai.

Polap 2024Noteikumi E-komercijas rokasgrāmata